คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา “Train the Trainers 2019”

news_1568602763

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2562 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดโครงการสัมมนางาน “Train the Trainers 2019” ในหัวข้อ Big data in action : Analytic Tools & Implications in Marketing Communication ณ ศูนย์ประชุม ศ.บำรุงสุข สีหอำไพ ห้อง 1001 ชั้น 10 อาคารมงกุฏสมมติวงค์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มจาก ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการสัมมนา ตามด้วย คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายแนะนำหลักสูตรโฆษณาที่สร้างสรรค์และปลอดภัยด้วย MOOCs จากนั้นเข้าสู่กิจกรรรมการสัมมนา โดยคุณมิ่งขวัญ พัฒนวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารและการตลาดองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บรรยายในหัวข้อ “การใช้ Data Analytic ในธุรกิจการตลาดและสื่อสารการตลาด” และคุณนิติ มุขยวงศา Digital Marketing Director บริษัท Backyard จำกัด บรรยายในหัวข้อ “Data Analytic Tools & Implication for Business Insight”

ในช่วงบ่ายมีการบรรยาย “Data Analytic Tools & Implication for Consumer Insight & Campaign Effectiveness” โดยคุณกล้า ตั้งสุวรรณ CEO บริษัท Wisesight จำกัด และจบงานด้วยกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ผลกระทบและการปรับตัวของภาคการศึกษาต่อรูปแบบการสอนและการผลิตบัณฑิต” โดยมีผู้ร่วมเสวนาคือ คุณกล้า ตั้งสุวรรณ CEO บริษัท Wisesight จำกัด คุณนิติ มุขยวงศา Digital Marketing Director บริษัท Backyard จำกัด คุณปอยหลวง โคนทรงแสน CEO บริษัท The Platform จำกัด และดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา รองคณบดีฝ่ายกายภาพและกิจการพิเศษ และอาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยตลอดวันผู้ร่วมงานได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับ Data Analytic ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในแวดวงธุรกิจต่างๆ การตลาด ตลอดจนการเรียนการสอนในสายนิเทศศาสตร์ในปัจจุบัน

Get posts by email

Be the first to know when we publish a new blog post!

[fluentform id="3"]
Shopping Basket